پروژه های انجام شده توسط شرکت

تعدادی از پروژه های انجام شده شرکت در طول سالهای اخیر :

 ردیف

نام پروژه

محل پروژه

کارفرما

موضوع پروژه

تاریخ شروع

تاریخ پایان

حجم کار پروژه-حدوداً

واحد

ملاحظات

1

سرعر فرانه

بندرعباس

توتال و سریر

سه سکو نفتی + جکتها + پلها

Feb1998

Feb2000

200000

مترمربع

 

2

شل انگلیس

بندرعباس

شل

دوسکو و جک آب + پل ارتباطی

Nov2000

Nov2001

50000

مترمربع

 

3

سوئیپ

بندرعباس

SWIP

یک سکو+جکت مربوطه

Apr1999

Jan2000

25000

مترمربع

 

4

انی لکه جیپ

بندرعباس

شرکت صف

یک سکو+جکها+پلهای ارتباطی

Feb2002

Feb2003

25000

مترمربع

 

5

فرا ساحل

بندرعباس

شرکت صف

شناور صف 9000

Feb2001

سه ماه یعد

5000

مترمربع

 

6

فرا ساحل

بندرعباس

شرکت صف

شناور صف 4000

Feb2001

سه ماه یعد

5000

مترمربع

 

7

فرا ساحل

بندرعباس

شرکت صف

شناور صف 3000

Feb2001

سه ماه یعد

6000

مترمربع

 

8

S.P.Q.1

بندرعباس

شرکت صف

هنل دریایی

Jan2003

یک ماه بعد

 

 

برنامه ریزی و سیستم دادن برای انجام عملیات های REPAIR & Tauch UP

9

اباذر

بندرعباس

صدرا

سندبلاست و رنگ آمیزی تعویض پلیت

1379/01

یکسال بعد

20000

مترمربع

 

10

صدرا

بندرعباس

کشتی سازی

سندبلاست بر روی تعدادی شناور

1380/01

یکسال بعد

20000

مترمربع

 

11

سیمان کاران

مسجد سلیمان

کارخانه سیمان

سندبلاست و رنگ آمیزی کارخانه

1379/01

یکسال بعد

200000

مترمربع

عملیات رنگ و سندبلاست کل کارخانه 6000 تنی+ 132 میلیون تومان اضافه

12

جم

شهرستان جم

پالایشگاه جم

سندبلاست و رنگ آمیزی مخازن

1377/02

یکسال بعد

20000

مترمربع

 

13

بندر طاهری

بندر طاهری

پالایشگاه جم

سندبلاست و رنگ آمیزی مخزن آتش نشانی

1377/02

شش ماه بعد

10000

مترمربع

 

14

کرنیات

سمنان

آسفالت سازی

سندبلاست و رنگ آمیزی مخازن

1384/03

85/03

20000

مترمربع

 

15

سیری

جزیره سیری

فرناد پارس

برنامه ریزی کارگاهی

1385/04

یکماه بعد

 

مترمربع

 

16

پالایشگاه

اشتهارد

 

سندبلاست و رنگ آمیزی مخازن

1391/01/14

سه ماه

5000

مترمربع